terug

EPB - EnergiePrestatie & Binnenklimaat

De overheid legt EPB-eisen op voor woningen en gebouwen, zowel voor nieuwbouw, als voor renovaties. EPB staat daarbij voor EnergiePrestatie & Binnenklimaat. Deze eisen hebben o.m. betrekking op de thermische isolatie, de verwarming, de ventilatie…, en zijn afhankelijk van de aard van uw project.

Zo zijn de EPB eisen voor residentiële gebouwen verschillend van deze voor niet-residentiële gebouwen zoals scholen, kantoren, winkels of industrie. Adviesbureau Peeters is gespecialiseerd in EPB voor beide domeinen.

De EPB-eisen worden nagenoeg elk jaar verstrengd. Wij volgen nauwgezet deze wijzigende EPB wetgeving op, alsook de laatste technologische ontwikkelingen omtrent energiezuinig wonen. Dit om u nog beter te kunnen adviseren.

Adviesbureau Peeters inschakelen voor uw EPB

Voor de start van een bouwproject maken wij een eerste EPB berekening op basis van het ontwerpplan van de architect. Deze berekening wordt steeds persoonlijk toegelicht, zodat het voor de bouwheer duidelijk is hoe kan voldaan worden aan de geldende normen zonder daarbij het kostenplaatje uit het oog te verliezen. Op deze manier worden onnodige boetes vermeden. Daarboven adviseren wij hoe deze resultaten verder verbeterd kunnen worden. Adviesbureau Peeters blijft ook tijdens de werken steeds bereikbaar voor bijkomend energie-advies.

Uiterlijk 1 jaar na de werken of de ingebruikname van het gebouw, wordt de finale EPB-aangifte opgemaakt. Hiervoor worden alle facturen en bewijsstukken verzameld die betrekking hebben op isolatie, ventilatie, verwarming… Wij komen ook steeds ter plaats om foto’s te nemen, en op die manier een volledig stavingsdossier samen te stellen dat voorgelegd kan worden bij een eventuele controle van het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Bij het niet of laattijdig indienen van de EPB-aangifte, schrijft het VEA een boete uit, die bestaat uit een vast bedrag van 1000 euro, vermeerderd met 1 euro per kubieke meter bouwvolume. Het betalen van deze boete levert geen vrijstelling voor het indienen van de aangifte op. Bij het uitblijven van een EPB-aangifte, zal er een dwangsom van 10 euro per dag worden opgelegd.Ventilatieverslaggeving

Sinds 1 januari 2016 is het verplicht een erkende ventilatieverslaggever aan te stellen bij de bouw van een nieuwe woning, of een grondige renovatie van een bestaande woning.

Deze nieuwe regeling werd in het leven geroepen omdat uit onderzoek bleek dat veel geplaatste installaties niet voldeden waardoor de luchtkwaliteit in de woningen in het gedrang kan komen. De installaties worden door de bewoners vaak uitgeschakeld omdat ze te veel lawaai maken, tocht of geurhinder veroorzaken, … Bovendien stelde het Vlaamse Energieagentschap (VEA) vast dat 90% van de boetes te wijten zijn aan het niet voldoen aan de ventilatie-eisen.

Wat doet Adviesbureau Peeters voor u?
Adviesbureau Peeters is erkend ventilatieverslaggever voor alle deelaspecten, dus zowel voor de coördinatie van het dossier, als voor de opmaak van het ventilatievoorontwerp, en de controle en meting van de gerealiseerde debieten.

Tijdens de ontwerpfase begeleiden we u bij de keuze van het ventilatiesysteem (A, B, C of D). Bovendien wordt aangegeven wat de ruimtelijke impact is in de woning (plaatsing kanalen, unit). Op basis van deze bespreking, die doorgaans samenvalt met de bespreking van uw EPB-verslag, wordt het ventilatievoorontwerp opgemaakt. Dit is een plan waarop alle ventilatiecomponenten worden aangeduid. Dit voorontwerp moet worden gerapporteerd in de EPB-startverklaring. Na de werken worden de ventilatievoorzieningen gecontroleerd en opgemeten. Hieruit volgt dan het ventilatieprestatieverslag. Dit verslag is nodig om de EPB-aangifte op te maken. De controle van de mechanische debieten gebeurt bij voorkeur door de installateur van het systeem. Wanneer de installateur niet de nodige erkenningen heeft, kan Adviesbureau Peeters deze taak op zich nemen.Luchtdichtheidsmeting

Een luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest is een doeltreffende methode om luchtlekken in de woning op te sporen. De woning wordt met een ventilator onder lichte onder- en overdruk gezet. Dit terwijl alle ramen en deuren gesloten zijn, en het ventilatiesysteem geblokkeerd is. Op deze manier wordt er nagegaan hoeveel lucht er binnen- of buitenstroomt via de kieren en spleten. Met behulp van een infrarood-camera kunnen luchtlekken visueel voorgesteld worden. Het aanpakken van deze luchtlekken zorgt voor een optimaal wooncomfort van uw woning. Bovendien zorgt een goed resultaat voor een opmerkelijke daling van uw E-peil. Na de blowerdoortest ontvangt u een officieel gecertificeerd verslag met de resultaten.

Adviesbureau Peeters staat garant voor een blowerdoormeting volgens de regels van de kunst. Hiervoor werken we samen met onze professionele partners.VEILIGHEID

Een veiligheidscoördinator is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens 2 partijen tegelijk of achtereenvolgend worden uitgevoerd.

Meer informatie

milieu

De milieuwetgeving is een complexe en snel veranderende materie. Adviesbureau Peeters blijft steeds op de hoogte van de laatste veranderingen.

Meer informatie

Een prijsofferte op maat?